Instruks for kontrollutvalget

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a)         Påse at skilagets virksomhet drives i samsvar med skilagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)         Ha et særlig fokus på at skilaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c)         Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d)         Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre skilaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)        Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 

 

 

 Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 Veileder og dokumenter finnes her https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestfoldogtelemark/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/